Skip to content

GDPR-agreement

Samtycke till hantering av dina personuppgifter

Samtycke till hantering av dina personuppgifter

Genom att skicka in följande formulär godkänner du att dina personuppgifter behandlas av Utrikespolitiska föreningen, Lund och vår nationella paraplyorganisation Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS). Syftet med insamlingen av dessa uppgifter är att möjliggöra för Utrikespolitiska föreningen, Lund och UFS att förmedla tjänster kopplade till ditt medlemskap till dig, och att ovan nämnda organisationer kan söka bidrag.

Du godkänner också att Utrikespolitiska föreningen, Lund och UFS delar personuppgifter om alla sina medlemmar – inklusive dig – med andra organisationer i syfte att ansöka om och redovisa bidrag till Utrikespolitiska föreningen, Lund och/eller UFS efter behov. Uppgifter kan också komma att delas med andra organisationer när det är i enlighet med Utrikespolitiska föreningen, Lunds och UFS syfte.

Du har enligt lag rätt att, utan extra kostnad, få tillgång till uppgifterna vi samlat in om dig, att få felaktiga uppgifter korrigerade, att få dina uppgifter borttagna från våra register, att flytta dina uppgifter till andra system genom vanligt förekommande dataformat, och att neka till att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande och profilering. Om du vill nyttja dessa rättigheter, eller om du har några frågor, kontakta UFS förbundsadministratör på admin@ufsverige.org.

Uppgifterna som rör ditt medlemskap tas bort från medlemsregistret av Utrikespolitiska föreningen, Lund och UFS senast fyra år efter utgången av ditt senaste medlemskap.

Utrikespolitiska föreningen, Lund och UFS behandlar personuppgifter i enlighet med Artikel 6 (1) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och tillämplig svensk lag.

Personuppgifterna behandlas också av och lagras på tredjepartstjänster inom och utanför EU som följer den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du anser att dina uppgifter inte behandlas i enlighet med gällande lag kan du klaga hos Datainspektionen.

Klicka här för att godkänna och komma till formuläret

Consent to processing of your personal data

Consent to processing of your personal data

By submitting the following form, you consent to the processing of your personal data by The Association of Foreign Affairs in Lund and our national umbrella organization the Swedish Association of International Affairs (the UFS). The purpose of collecting this information is to enable The Association of Foreign Affairs in Lund and the UFS to provide services related to the membership to you, and to enable the same organizations to apply for grants.

You also consent to The Association of Foreign Affairs in Lund and the UFS sharing data on all members – including you – with other organizations for the purposes of applying to and reporting grants on behalf of The Association of Foreign Affairs in Lund and/or the UFS as necessary. Data may also be shared with other organizations when in line with the purpose of The Association of Foreign Affairs in Lund and the UFS.

You have the legal right to, free of charge, access the data collected on you, to have erroneous data corrected, to have your data erased from our registries, to migrate your data to other systems through the use of widely available data formats, and to object to the use of your data for direct marketing, automated decision-making and profiling. If you wish to exercise these rights, or if you have any questions, please contact the UFS administrator at admin@ufsverige.org.

The personal data relating to your membership is deleted from the member registry by The Association of Foreign Affairs in Lund and the UFS no later than four years after the expiry of your final membership.

The Association of Foreign Affairs in Lund and the UFS process data in accordance with Article 6(1) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and applicable Swedish law.

The personal data is also processed by, and stored on, third party services within and outside of the EU that comply with the GDPR.

If you believe that your data is not processed according to applicable law, you can make a claim with the Swedish Data Protection Authority (Datainspektionen).

Click here to consent and to get to the registration form